Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

5000 asylsøkere pr uke?

TV2-Nyhetene kunne i går fortelle at vi enkelte uker kan tenkes å få 5000 nye asylsøkere til Norge. I forrige uke kom det 1400 nye. Tallene viser at vårens debatt om opptil 10000 kvoteflyktninger i løpet av 2-3 år blir litt meningsløs. Og tallet viser at tidligere Høyre-statsråd Victor Norman var inne på noe når han for en tid siden skrev i Dagens Næringsliv at Norge burde ta i mot 100.000 flyktninger.

Den norske forfatteren Ingvar Ambjørnsen som bor i Tyskland har et reflektert og interessant syn på hvordan vi håndterer denne flyktningekrisen. I et stort intervju i Adresseavisen er han tydelig på at at vi må stille opp for flyktningene, men han advarer også:

«Ambjørnsen har i alle år irritert seg over bezzerwizzere og salongradikalere. Han raljerer litt over «svermerne» som nå oppfatter flyktningkrisen som en slags folkefest.

Utsiktene er ikke bare rosenrøde og i Ambjørnsens mer analyserende hjernehalvdel murrer bekymringene. Hvordan skal de nye flyktningene behandles i forhold til de som er her allerede og ikke har bosted? Hvordan vil de 4,5 millioner fattigtyskerne reagere på en million flyktninger? Hva med uro flyktningene i mellom når noen etniske grupper får bli og andre blir sendt ut? Vil nazi-partiene vokse på uroen? Sånne ting plager Ambjørnsen.

– «Folkefestfolket» tenker ikke på at det er problematisk at så mange er her uten å være registrert. Oversikten er jo helt borte akkurat nå. Det er ingenting med denne krisa som er uproblematisk.»

Nei, dette blir ikke uproblematisk. Det vil sette oss på store prøver, og det vil kreve at vi tenker helt nytt på mange områder slik som Victor Norman beskriver i sin kronikk. Men vi er forpliktet etter internasjonale avtaler til å stille opp for flyktninger. Og enda viktigere. Vi er moralsk forpliktet. Dessuten. Hvis vi gjør dette riktig kan vi få mye igjen for innsatsen.

Adresseavisen skrev nylig om at presset øker på de som jobber med integrering. Hver enkelt ansatt må håndtere flere flyktninger og nye folk må ansettes. Og Hero som driver flyktningemottak har planlagt 20 nye mottak. Og dette er nok bare starten.

Aftenposten skriver i dag at Sverige er proppfullt. Et og et halvt Stockholm må bygges for å gi plass til de som har kommet og vil komme til Sverige.

1400 flyktninger pr uke gir 70.000 pr år. I tillegg kommer kvoteflyktninger og familiegjenforening. Så skal naturligvis en del returneres fordi de blir vurdert å ikke ha beskyttelsesbehov. Det vil likevel ikke overraske om vi vil se 50.000 nye landsmenn som en følge av flyktningekrisen de neste 12 månedene. På 24 måneder tilsvarer det Victor Normans tall på 100.000. Dette tallet utgjør likevel ikke mer enn de innvandringstallene vi har sett de siste årene. En stor arbeidsinnvandring har ført innvandringen opp til ca 50.000 pr år. For Trondheims del tilsvarer det ca 3500 nye innbyggere på to år. De siste årene har folketallet økt med 2500-3000 hvert år.

Men det vil kreve mye av oss. Vi mangler asylmottak, tolker, helsepersonell, boliger, praksisplasser osv osv Derfor må vi tenke nytt. Denne oppgaven kan ikke overlates til offentlige myndigheter. Bedrifter, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, menigheter og hver enkelt av oss må stille opp. Og vi må tenke nytt. Finne nye løsninger. Løsne opp på den måten vi gjør ting på i dag. Det engasjementet vi ser fra folk i dagens akutte flyktningekatastrofe må vi sørge for å bevare på permanent basis slik at vi alle også bidrar når flyktningene skal bosettes og integrereres.

Dette var bakgrunnen for at jeg i mitt siste formannskapsmøte foreslo at kommunen arrangerer en stor idedugnad hvor alle som er interessert kan delta for å komme med sine gode ideer og løsninger. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nei, dette blir ikke enkelt. Men vi greier det.

01/10/2015 Posted by | Lokal politikk, Nasjonal politikk, Utenrikspolitikk | , , , , | 1 kommentar

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Her er mitt innlegg i bystyret i denne saken:

Ordfører,
Denne saken dreier seg om langt mer enn noen titalls arbeidsplasser i Trondheim.
Kulturen er i din natur fri og vokser best nedenfra. Derfor er den frihetsreformen som regjeringen har igangsatt så viktig.

Kulturministeren uttalte 11.april blant annet dette:

– Vi vil dyrke frem sterke regionale kraftsentra i kulturlivet ved å satse ekstra ressurser på institusjoner også i byer utenfor Oslo. Det gir hovedstaden konkurranse om kvalitet – og det skjerper alle. Frihetsreformen betyr også spredning av makt på flere personer og miljøer. Regjeringen skal velge bredere enn våre forgjengere når vi nå setter sammen råd, styrer og utvalg, sier Widvey.

Når Viktor Normann i sin tid sto for den største utflyttingen av statlige tilsyn fra Oslo til Trondheim og andre byer var ikke hovedmotivet å etablere arbeidsplasser i disse byene. I tillegg til det åpenbare faktum at de gode hodene er spredt over hele landet og at disse gode hodene må brukes var begrunnelsen at han ønsket å gi tilsynene større uavhengighet.

Sett i et slikt lys vil det være i sterk strid med den politikken både nåværende og den forrige borgerlige regjering har ført og det bør være nærmest utenkelig at Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen legges til Oslo.

Debattredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende dokumenterte for over noe over et år siden i en kronikk hvilken ubalanse som eksisterer mellom den statlige kultursatsingen i Oslo i sammenligning med andre storbyer som Bergen og Trondheim. Denne forskjellen viser seg i statlige investeringer og bevilgninger. Den viser seg når man definerer hva som er nasjonale institusjoner. Og den gir seg uttrykk i at det statlige kulturbyråkratiet, de som avgjør hvor det skal satses, i all hovedsak ligger i Oslo. Kulturdepartementet ligger naturligvis her. Like åpenbart er det ikke at kulturrådet bør ligge i Oslo, eller at Norsk Filminstitutt skal håndtere 90 % av bevilgningene til fil mens de regionale filmfondene sitter igjen med 10 % samlet.

Lederen for ekspertgruppen som har foreslått å legge det nasjonale senteret til Oslo, Erik Birkeland, sier at:
”Det er en samlet vurdering som gjør at vi nå har landet på Oslo, og det bl a fordi de tyngste fagmiljøene og nasjonale aktørene for den kulturelle skolesekken finnes der.”

For meg presenterer han dermed det beste argumentet for å legge senteret til Trondheim. Det er sikkert ingen ulempe for kulturbyråkratene i Oslo at de daglig møtes til en kopp kaffe, en bedre lunsj, at de rekrutteres fra de samme miljøene, blir personlige venner og kan løse sakene seg imellom. Men det er ikke slik vi vil ha det.

28/05/2014 Posted by | kultur, Lokal politikk, Nasjonal politikk | , , , | Legg igjen en kommentar

For stor til å gå konkurs?

Siden Trond Giske ble næringsminister har han videreutviklet Arbeiderpartiets næringspolitikk:

* Regjeringen har blitt godvenner med Røkke og Aker igjen.
* Til og med Rimi-Hagen har kommet på godfot med Giske.
* Dialogen med Fredriksen er utmerket.
* Og siste nytt er at regjeringen spytter inn 600 friske millioner til SAS etter at 99 % av de 700 millionene som ble spyttet inn i fjor er gått tapt.

Er du stor nok er du interessant for Giske og Arbeiderpartiet. Verre er det med rammebetingelsene for de mange tuden små og mellomstore bedriftene.

De mange milliardene som SAS fikk tilført i fjor ble brukt til å redusere prisene slik at SAS kunne konkurrere med Norwegian uten at de egentlig hadde råd til det. Norske skattekroner blir altså brukt til å subsidiere et selskap som flytter en stadig større del av virksomheten ut av Norge til fordel for den norske suksessen Norwegian. Til tross for dette tjener Norwegian penger mens SAS trenger mer.

Den gang Norwegian skulle etableres fikk selskapet fødselshjelp av Viktor Norman og Høyre i Bondevikregjeringen ved at bonusordningen som favoriserte SAS ble fjernet. Arbeiderpartiet stemte naturligvis mot dette håndslaget til dengang lille Norwegian og gjorde slik sitt beste for å hindre bedre konkurranse og lavere priser.

Høyre stemte dessverre for overføringene til SAS i fjor. I år håper jeg partiet har guts nok til å si nei til Giskes favorisering av SAS.

11/02/2010 Posted by | Nasjonal politikk | , , , , , | Legg igjen en kommentar