Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Kultursatsing eller kultur som salderingspost?

Jeg vil ikke legge skjul på at jeg har vært skeptisk til hva det betyr for satsingen på kultur i Trondheim at sentrum-venstre-partiene har valgt en leder i KIF-komiteen (kultur, idrett og friluftsliv) som ikke akkurat har markert seg i den kulturpolitiske debatten. Men kanskje er det større grunn til å være bekymret for at Arbeiderpartiet sikrer seg full kontroll i komiteen med fem av ni medlemmer. Spørsmålet er hvordan partiet vil bruke denne makten. Et signal får vi når vi får hvite hvem partiet peker ut som nestleder i komiteen.

Har det egentlig så mye å si hvem som bekler vervene i KIF-komiteen? Sitter ikke makten uansett i bystyresalen og ikke minst på ordførerkontoret? I siste instans treffes beslutningene i bystyret, og hvis Arbeiderpartiets gruppeledelse setter ned foten blir det ikke enkelt å få gjennomslag for noe som helst. Men tanken er at komiteene skal fungere som politiske verksteder hvor man om mulig kan komme frem til løsninger på tvers av partipolitiske skillelinjer. I noen komiteer fungerer det slik, i andre ikke. Det avgjørende er hvem som sitter i komiteen, disses personlige egenskaper og vilje og interesse til å inngå kompromisser og tenke nytt.

I den valgperioden som nå går mot slutten (KIF-komiteens siste møte er den 29.september) har sammensetningen av komiteen vært slik at det har vært moro å delta i komiteens arbeid. Vi har hatt en leder i Erling Moe som både har ønsket og evnet å legge til rette for et godt samarbeid. Ikke minst Arbeiderpartiets fraksjonsleder Turid Stenseth har vært en fantastisk bidragsyter til denne samarbeidskulturen. Det samme har komiteens nestleder Hilde Opoku vært. Jeg har kanskje vært den som har tatt flest initiativ i komiteen. Vi har ikke alltid vært enige, men der hvor vi har sett mulighet til å arbeide oss frem til enighet har alle partier strukket seg for å finne frem til felles løsninger. Og det har vært i de fleste saker.

Hvis Arbeiderpartiet peker ut Turid Stenseth som nestleder i komiteen tar jeg det som et positivt tegn for kulturlivet. Et tegn på at det er rom for en KIF-komite som tar egne initiativ og som viser en offensiv holdning. Hvis partiet derimot skulle peke på noen som er mer opptatt av å følge signalene fra Arbeiderpartiets gruppeledelse frykter jeg at det kan bli noen tunge år for kulturlivet.
Svein Otto Nilsen har vært tilstede som tilhører på flere møter i KIF-komiteen i det siste og har merket seg den gode tonen i komiteen. Og han har gledeligvis gitt klar beskjed om at han ønsker å fortsette denne linjen. Det er bra for kulturlivet.

Pensjonistpartiet har kun et punkt om kultur i sitt lokale program:

• arbeide for å styrke kunst og kulturelle aktiviteter

Og tre punkter i sitt nasjonale program:

9.1
Pensjonistpartiet vil arbeide for å styrke alle kulturtilbud. Vi vil støtte tiltak som sikrer
personer med nedsatt funksjonsevne og eldre samme tilgang til gode kulturopplevelser,
slik det er mulig for de yngre og funksjonsfriske.
9.2
Pensjonistpartiet vil arbeide for gode kulturelle aktiviteter i vårt nærmiljø, herunder
utbygging av kulturtilbud ved våre eldresentre, samt vise respekt, støtte og forståelse for
flerkulturell aktivitet.
9.3
Pensjonistpartiet vil støtte nødvendige tilskudd til både profesjonelle kunstnere og
amatørkunstnere, forfattere m. fl., uavhengig av om de retter sin produksjon og tilbud til
barn, unge eller voksne.

Basert på disse punktene er det ikke så godt å vite hvilken kulturpolitikk Svein Otto Nilsen og Pensjonistpartiet vil føre i KIF-komiteen og bystyret. Men slik jeg kjenner Svein Otto viser han et stort engasjement i de sakene han engasjerer seg. Det tror jeg han vil videreføre i komiteen også. Spørsmålet er hvordan både han, Pensjonistpartiet og ”spagatkameratene” vil prioritere. I Granåsenerklæringen har de samarbeidende partiene varslet at de ikke åpner for nye og private løsninger i for eksempel eldreomsorgen. Da står de igjen med økte bevilgninger som det eneste verktøyet de disponerer og det er grunn til å frykte at kulturen ikke står først i rekka når Pensjonistpartiet, Arbeiderpartiet og de andre skal utarbeide kommunens budsjetter.

I KIF-komiteens arbeidsområde har sentrum-venstrepartiene tallfestet sine lovnader overfor idretten. 15 nye spilleflater i idrettshaller og 20 nye kunstgressbaner i kommende periode. Selv om de på dette feltet mer enn gjerne overlater anleggsutbyggingen til private er det et svært ambisiøst mål. Tilsvarende konkrete er ikke målene i kultursektoren. Og det er grunn til å merke seg at Litteraturhus ikke en gang er nevnt.

Slik KIF-komiteen fungerte forrige periode ga det gode muligheter også for et opposisjonsparti som Høyre å bidra til en offensiv kulturpolitikk. I den kommende fireårsperioden blir Høyre det eneste opposisjonspartiet som er representert i KIF-komiteen. Det gir oss et ansvar og det gir oss muligheter. Men hvis Arbeiderpartiet ønsker at kultur skal bli en salderingspost for å finansiere ”viktigere”løfter kan de sette inn folk i komiteen som gjør som ordføreren sier. I løpet av to-tre uker vet vi mer.

27/09/2015 Posted by | kultur, Lokal politikk | , , , , , , | Legg igjen en kommentar