Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Tom for ideer?

Etter gårsdagens bystyrebehandling av årsrapporten fra Ombudet for helse, omsorg og oppvekst er det grunn til å spørre om Arbeiderpartiet har gått tom for ideer.

I løpet av vinteren og våren har det vært mye fokus på krisen i eldreomsorgen i Trondheim. «Forskrift om en verdig eldreomsorg brytes hver dag i Trondheim kommune. Det mener ombudet for helse, omsorg og oppvekst – Hanne May Bruheim,» skriver Adresseavisen.

Ombudet tar imot henvendelser fra brukere av kommunale tjenester som er misfornøyde og vil klage. Det er klager fra hjemmehjelpsmottagere som har harr 30 forskjellige brukere på en måned. Det dreier seg om saksbehandlere som bruker feil fakta og det dreier seg om dårlig informasjon og misforståelser. Totalt over 600 klager det siste året. Dette betyr naturligvis ikke at alle er misfornøyde. Mange dyktige og pliktoppfyllenmde ansatte sørger for at de fleste kan være godt fornøyde med tjenestene fra kommunen. Men mørketallene er sannsynligvis også høye. Mange kjenner ikke til Ombudet og muligheten til å klage.

For de som rammes er uansett forholdene alvorlige.

Da er det desto mer forunderlig at Arbeiderpartiet kun fremmer forslag hvor de enten kritiserer Ombudet eller de skryter av egen innsats. Ikke et ord om hva de selv vil gjøre for å forbedre tjenestene.

Her er de to merknadene Arbeiderpartiet fremmet:

FLERTALLSMERKNAD 1 – Ap, R:
Merknadsstillerne mener bystyreflertallets satsing på flere ansatte og hele stillinger må videreføres og styrkes, og deler ombudets oppfatning av at det er behov for å ansette flere i eldreomsorgen. Merknadsstillerne viser til at vedtatt budsjett for 2015 ga 23-24 mill mer til eldreomsorg enn høyre med fleres alternative forslag. Rapporten viser at det også i årene som kommer vil kreve en tydelig politisk prioritering av eldreomsorg i Trondheim.
Merknadsstillerne mener det bør vurderes om barnevernet har tilstrekkelig jusskompetanse til å forebygge saksbehandlingsfeil.

FLERTALLSMERKNAD 2 – Ap, R:
Merknadsstillerne mener det er beklagelig at det ikke kom en årsrapport for 2013, det er viktig at politisk nivå får årsrapporter hvert år uavhengig av hvor lenge sittende ombud har vært i ansettelsesforholdet til kommunen.

Den første merknaden er et forsøk på å forbedre sitt ettermæle gjennom å skrive sin versjon av historien. Det er naturligvis ikke sant at bystyreflertallet ville bruke 23-24 mill kr mer til eldreomsorgen enn opposisjonen, men de tror vel at hvis en usannhet gjentas ofte nok blir den sann. Og nå har altså flertallet vedtatt at de har prioritert eldreomsorgen.

Men først og fremst er det grunn til å spørre om Arbeiderpartiet har gått tom for ideer. Selv om regjeringen har styrket kommuneøkonomien er det ikke til å komme bort fra at det alltid vil være behov for mer. Som lokalpolitikere må vi derfor være nytenkende for å få mest og best mulig tjenester ut av de pengene vi har. Da hjelper det ikke at Trondheim kommune må betale 27 mill kroner til St Olav fordi vi ikke har funnet sykehjemsplass til utskrivingsklare pasienter. Oslo greide seg med en knapp million. Det er penger som kunne styrket grunnbemanningen på sykehjemmene. Høyre advarte mot det som har skjedd allerede i februar i fjor og foreslo at kommunen skulle kjøpe sykehjemsplasser og rehablitering på Selli i Klæbu. Det ville gitt et bedre tilbud til langt under halve prisen. Men vi ble stemt ned.

Vi må gi makt til brukerne slik Høyre i regjering har gjort i form av Fritt behandlingsvalg. Det gir oss et helsevesen på pasientenes premisser. Får du ikke plass på ditt nærmeste offentlige sykehus kan du selv velge å få behandling fra et annet offentlig eller privat sykehus. Høyre ønsker en eldreomsorg på de eldres premisser. Hvis du må finne deg i å få 30 forskjellige hjemmehjelpere i løpet av en måned trenger du fritt valg av hjemmetjenester. Du må kunne bestemme selv hvem som skal hjelpe deg, og ikke være avhengig av flaks for å få gode tjenester. Men vi blir nedstemt.

Høyre har også foreslått økt bruk av sosiale entreprenører i kommunale tjenester og fikk flertallets støtte for det. Men ingenting skjer.
I rådmannens budsjett for 2015 er ikke sosialt entreprenørskap nevnt med et ord. Uten at det synes å bekymre de rødgrønne partiene.

Er det slik at Arbeiderpartiet har gått tom for ideer etter 12 år ved makta. Er partiet mer opptatt av å forsvare hva de har gjort enn å finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer? Er de egentlig litt sliten og mangler den energien og pågangsmotet som skal til?

Jeg mener byen trenger et maktskifte.

22/05/2015 Posted by | Lokal politikk | , , , , | Legg igjen en kommentar