Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Makt korrumperer

«Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.» Det er den engelske historikeren, politikeren og skribenten John Emerich Edward Dalberg-Acton som en gang sa dette. Sitatet passer godt til disse dagers diskusjon om hvordan Arbeiderpartiet styrer Trondheim.

Adresseavisen har avdekket at Arbeiderpartiets bystyremedlem Rune Olsø har hatt en opsjonsavtale på ei tomt på Være som potensielt kan gi ham store inntekter hvis den kan bygges ut samtidig som han har argumentert mot å begrense den grønne streken slik at denne tomta ikke ble omfattet av den.

Både Rune Olsø og hans gode venn og gruppeleder i Arbeiderpartiet, Geir Waage, ser ut til å ha formalitetene i orden.

– Jeg deltok derfor ikke i behandlingen av saken i partiet, og forlot alltid rommet når saken ble diskutert. Da saken ble behandlet i bystyret var jeg på jobbreise i utlandet og meldte forfall til møtet. Jeg deltok altså ikke i behandlingen av saken verken i partiet eller i bystyret, skriver Olsø i en epost til Adresseavisen.

Geir Waage sier dette:

– Vedtak i kommuneplanens arealdel er juridisk bindende, grønn strek er ikke det. I rulleringen av kommuneplanens arealdel vurderer bystyret hva hver enkelt eiendom kan benyttes til. Enkelteiendommer ble ikke vurdert eller diskutert i saken om grønn strek.

I følge Wikipedia kan inhabilitet beskrives slik:

Inhabilitet (av nektende -in og habil) eller ugildhet (det motsatte av uhildet) vil si at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til at en saksbehandler er upartisk.

I praksis er det ikke alltid like enkelt å vurdere hva som er inhabilitet. Når bystyret i sin tid diskuterte en prøveordning med miljøgate i Innherredsveien ba flere representanter om å få sin habilitet vurdert fordi de bodde i området og kunne tjene på verdistigning på sine boliger. Da kom spørsmålet om hvor langt unna veien man måtte bo for ikke å være inhabile.

I stedet for å diskutere jus bør vi derfor spørre om denne opptredenen fra Arbeiderpartiets representanter er god etikk og tillitvekkende politikk.

Høyres bystyremedlem og tidligere eiendomsutvikler er inne på dette i en kommentar i Adresseavisen. Her skriver han blant annet at «Når velgerne begynner å stille spørsmål ved politikernes integritet, og om alt går skikkelig for seg, er det på høy tid at politikerne går i seg selv.»

Og han avslutter slik:

«Det er tilsynelatende stadig økende strekk i den store sentrum/venstre-koalisjonen, og det er nok noen saftige diskusjoner på kammerset som tidligere gikk for åpen scene i formannskap og bystyre. Også de politiske prosessene preges av dette. I Candy-saken forsøkte ordføreren å tåkelegge sakens realiteter. Og i Nidarø-saken forsøkte hun å stoppe en gryende opposisjon mot plassering av den nye storhallen, da hun på kommunens vegne, lovet Nor Fishing-deltakerne å ha ny hall på Nidarø klar neste gang de kommer til byen. Så må man spørre: Skal de politiske prosesser være slik?»

Selv tok jeg opp problemstillingen i siste bystyremøte under debatten om eierskapsmeldingen. Rådmannen foreslo at både rådmannen selv og bystyrerepresentantene som hovedregel ikke skal være styremedlemmer i selskaper hvor kommunen er majoritetseier. Dette ble delvis begrunnet slik:

«I henhold til forvaltningsloven blir folkevalgte som er styremedlemmer inhabile ved behandling av saker i kommunale organ der selskapet er part. Det kan være uheldig at politikere er inhabile i saker der selskapene er part.»

Candy Peonple-saken, hvor Rune Olsø blandet sitt styreverv i kommunale Trondheim Kino med egne forretningsmessige interesser viser hvor uheldig dette kan være.

Arbeiderpartiet ville imidlertid fortsatt sikre bystyrets medlemmer styreverv i disse selskapene, og fikk flertall for det med 34 mot 33 stemmer. Når saken ble behandlet var ironisk nok 9 av bystyrets medlemmer inhabile og kunne ikke delta i saksbehandlingen.

Internasjonalt har både presidentvalget i USA og brexit-avstemningen i Storbritannia vist en økende avstand mellom folk og politikk.

Vi er i ferd med å oppleve det samme i Trondheim. Tema som arroganse, politikere som fjerner seg fra folket, rolleblanding, avgjørelser tatt i de lukkede rom og mangel på åpenhet har vært tema i den offentlige debatten, i media og folk i mellom.

Professor Linda Lay ved BI skriver dette om makt:

«Makt påvirker både hvordan vi tenker og føler, og hvilke valg vi tar. Forskning viser at personer som får makt, har en tendens til å endre måten de ser på seg selv og andre. Makt gjør at de fleste begynner å se seg selv som mer ansvarsfulle og kompetente enn før. Makt gjør de fleste mer selvsentrerte og mindre medfølende med andre. Makt fører også med seg mer uetisk og kritikkverdig atferd, beleilig nok kombinert med mindre mottakelighet for råd og kritikk fra andre.»

Arbeiderpartiets og ordførerens opptreden i Nidarøsaken  passer godt inn i denne beskrivelsen:

….makt gjør de fleste mer selvsentrerte og mindre medfølende med andre…mindre mottakelighet for råd og kritikk fra andre…

Arbeiderpartiet påberoper seg å ha gjort alt riktig, men har de dermed gjort det rette?

25/11/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk, Uncategorized | , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Nytt felles museumsbygg før 2030

Min drøm er at vi i god tid før St. Olav-jubileet i 2030 kan ta i bruk et felles museumsbygg for Trondheim Kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og kirkekunstsamlingen ved Vitenskapsmuseet og at dette skjer i form av en utvidelse bak og ved siden av Kunstmuseet. Med en ny front og inngang mot Vestfrontplassen ved Nidarosdomen. Tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad og Olav den helliges død er et nasjonalt jubileum som krever et nasjonalt engasjement. Bygging av et slikt kunstmuseum som også inneholder kirkekunstsamlingen kan bidra til at området rundt Nidarosdomen og Erkebispegården blir et enda større kirkelig og kulturelt kraftsentrum.

Museene i Sør-Trøndelag har lagt frem en mulighetsstudie som konkluderer med at Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum bør lokaliseres i et felles museumsbygg med en felles stab. Til tross for et politisk ønske om også å inkludere den bortgjemte men unike kirkekunstsamlingen i studien, har det ikke skjedd. Det er naturlig at det skjer i fortsettelsen. På samme måte må også kunstforeningen, som i sin tid bygde dagens museumsbygg, blir involvert i planene.

For tre år siden lanserte Trondheim Høyres bystyregruppe en midtbyplan og i den forbindelse lanserte jeg og Yngve Brox ideen om et felles museumsbygg i Adresseavisen. Dette ble senere fulgt opp som et politisk initiativ sammen med daværende leder i kulturkomiteen, Venstres Erling Moe. Resultatet ser vi i den mulighetsstudien som nå er lagt frem.

Begge de to museene har store utfordringer. Vedlikeholdet har vært nærmest ikkeeksisterende i mange år. Det har gitt et stort vedlikeholdsetterslep som ikke kan tas igjen uten å bruke svært store beløp. Det aller verste er at de svært verdifulle samlingene risikerer å bli ødelagt. Kunstmuseet har Norges tredje største samling av malerier. Kunstindustrimuseet har den internasjonalt anerkjente Hanna Ryggen samlingen i tillegg til en rekke andre unike gjenstander. En av utfordringene museene møter er også at det ikke er så lett å få lov til å vise frem spennende objekter fra andre museer hvis man ikke kan garantere for at gjenstandene blir godt ivaretatt. Så sent som i går fikk kulturkomiteen anledning til å besøke de to museene for å lære om deres utfordringer. Man blir bekymret.

Museene har tidligere lagt frem hver sine utvidelsesprosjekter som samlet den gang beløp seg til bortimot en halv milliard kroner uten at man ville oppnå noen fullgod løsning. Beløpet vill vært mye høyere i dag. Det er bakgrunnen for forslaget om et felles museumsbygg. Selv om museene arbeider på forskjellige felter har de en rekke både økonomiske praktiske og faglige gevinster av et felles bygg enten det skjer med hver sin stab og hver sine utstillingslokaler eller om alt blir slått sammen i et stort «designmuseum». Man kan ha en inngang, felles inngangsparti, billettsalg, butikk, toaletter, restaurant og møterom.  Og man kan ha utstillinger over felles tema.

Kirkekunstsamlingen er i motsetning til de to museene ikke underlagt MIST. Det er Vitenskapsmuseet og dermed NTNU  som har ansvaret for den. Samlingen, som er unik i europeisk sammenheng er gjemt bort i et lokale hvor publikum ikke har adgang og kommer derfor ikke til sin rett. Det sier seg selv at det ville være fantastisk å vise frem denne samlingen vis a vis Nidarosdomen.

Direktøren ved Kustmuseet, Johan Børjesson, har tidligere pekt på hvilken fantastisk mulighet som ligger i å snu fronten mot Vestfrontplassen. Børjesson kan også vise til at det den gangen museet ble bygd ble lansert en slags masterplan som innebar et langt større museum. Lokalisering av et felles museumsbygg står ennå ikke på dagsorden, og en utvidelse av dagens museumsbygg kan møte motstand fra antikvarisk hold. Men det er plass mellom kunstmuseet og kunstforeningen og bak de to byggene. I en liten og litt bortgjemt park er en statue av Haakon VII plassert, men den vil komme bedre til sin rett og bli mere synlig ved å flyttes mot eller til Kongsgårdsplassen. Jeg er ikke i tvil om at en plassering av felles museum her vil skape det mest attraktive tilbudet, og alle involverte parter må strekke seg langt for å få det til.

Mens det er bygd kulturbygg for kanskje ti milliarder kroner i Oslo de siste årene i regi av staten gjelder ikke det samme utenfor hovedstaden. Et felles museumsbygg vil ha nasjonal og internasjonal interesse, og hvis kirkekunstsamlingen også lokaliseres her vil bygget kunne bli en viktig satsing frem mot St Olav jubileet i 2030.

 

23/11/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk, Nasjonal politikk, Uncategorized | , , , | Legg igjen en kommentar

Innestengt på Nidarø

Skal vi tro på Kjell Håvard Nilsen, prosjektlederen for byhallen på Nidarø, vil de stenge Klostergata under store arrangementer av hensyn til beboerne i området. Det er å snu saken på hodet. Dette gjør de fordi de er tvunget til å gjøre noe med trafikksituasjonen i Klostergata hvis de skal få lov til å bygge ut monsterhallen.

Og så kan vi spørre oss hvor hensynsfull de egentlig er.

Beboerne vil få lov til å kjøre med egen bil, men gjester, familie, venner, håndverkere, vareleveranser osv vil ikke få adgang i området før, under og etter store arrangementer. Man får tilsendt månedlig oversikt over arrangementer og må selv passe på ikke å invitere gjester som kommer med bil disse dagene. Har man planlagt 50-årsdag i god tid på en dag uten arrangement i Spektrum kan man likevel risikere at en ekstrakonsert kolliderer med dagen slik at du enten må flytte på feiringen eller be gjestene parkere et annet sted i byen og gå i finstasen uansett vær og vind og uansett hvor skrøpelige de måtte være (såfremt de ikke har handicapbevis). Du kan heller ikke få besøk av håndverkere eller få levert varer.

Men det kan bli verre. Slik det beskrives i Adresseavisen er det sannsynlig at adgangskontrollen vil skje ved å kontrollere om biler som tilhører beboerne i området kontrolleres, ikke beboerne. Denne løsningen foreslås fordi det kan gjøres enkelt og elektronisk. Da har man ikke tenkt på at langt fra alle har egen bil. Hvis du er skrøpelig og ønsker å ta taxi eller har bedt en venn om å kjøre deg hjem vil denne bilen bli stoppet fordi bilen ikke har tillatelse til å passere. Eldre mennesker uten egen bil eller andre som enten ikke har bil eller ønsker å ta taxi fordi de er syke, været er dårlig eller har drukket alkohol vil ikke få anledning på grunn av trafikkforbudet under store arrangementer,

Prosjektlederen for Trondheim Spektrum bestrider at det er behov for å stenge Klostergata 60 dager pr år slik det ble opplyst i Byutviklingskomiteen. Det er ikke marked for mer enn 6-10 konserter i året mener han. Med andre ord satser han på at den nye Byhallen skal mislykkes. Hensikten med å bygge denne nye hallen er jo å trekke flere arrangementer til Trondheim enten det er konserter, idrettsarrangement eller messer. Når vi bygger ny byhall må vi ha minst et 50-års perspektiv. Om 50 år har Trondheim kanskje 100.000 flere innbyggere. Det kan naturligvis hende at alle disse nye innbyggerne og de forhåpentligvis stadig flere tilreisende til byen ikke vil være interessert i å benytte den nye byhallen. Men hvis byen skal satse mange hundre millioner kroner på en ny hall håper jeg de fleste gjør det fordi man faktisk lykkes i fylle hallen stadig oftere. Da kan det bli langt flere enn 60 dager at Klostergata må stenges.

Det er naturligvis mulig å gjennomføre dette. Men hvorfor skal vi velge Nidarø for vår byhall når beliggenheten er beheftet med så mange ulemper for alle som bor i området og alle som skal besøke hallen? For noen kan stenging av Klostergata bety sosial isolasjon, at de blir fange i eget hus på Nidarø fordi de ikke kommer seg ut når gata stenges.

12/11/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk | , , | Legg igjen en kommentar

Hvilken reiserute skal jeg velge fra Trondheim til Bangalore med sykkel?

Hvis jeg bestemmer meg for å sykle fa Norge til India, hvilken rute bør jeg velge? Gi meg gjerne råd og tips hvis du kjenner deler av denne strekningen godt.

Når reiseruten skal planlegges er det mange hensyn å ta.

Lengden på ruten.
Fra Trondheim til Bangalore er det ca 10.000 kilometer å sykle, kanskje tusen kilometer færre hvis jeg velger å ta båt over Svartehavet. Men det kan bli mer hvis jeg velger en omvei som kanskje likevel kan være lettere av andre grunner.
I utgangspunktet har jeg sett mest på denne ruten:
Trondheim – Stockholm – Ventspils (Latvia) – Litauen – Hviterussland – Ukraina – Moldova – båt fra Chornomorsk i Ukraina til Batumi i Georgia – Tyrkia – Iran – Pakistan – India langs kysten til Kundapur og inn til Bangalore.

Terreng
Terrenget har naturligvs stor betydning for hvor lett eller tungt det blir å sykle. Det kan også ha betydning for temperaturen. Kan jeg finne en rute som omgår høye fjell i så stor utstrekning som mulig? Hvor er det egentlig fjell på denne ruten? Jeg kan se at det er fjell i grenseområdene mellom Tyrkia og Iran. Hva med resten av strekningen? Høye fjell gjør det for eksempel lite attraktivt å velge en rute gjennom Nepal og Himalaya.

Bebyggelse
Jeg ser i utgangspunktet for meg at jeg ønsker å overnatte innendørs. Da bør jeg sykle gjennom befolkede områder hvor det finnes muligheter for å leie et rom. Men kanskje er det områder hvor det er så lite befolket uansett at jeg må ha med meg telt for å overnatte utendørs? Og hva da med sikkerheten?

Uro og sikkerhet
Noen steder gjør krig og konflikt det både risikofylt å reise. Dette gjelder naturligvis Syria og Irak. Men også deler av Pakistan, Ukraina og Kaukasus. Enkelte steder fører også konflikten til at grensepassering gjøres umulig. Det kan også finnes områder som er utsatt for kriminalitet, enten det gjelder landeveisrøvere eller kriminelle i storbyområder. Kan jeg unngå slike områder eller begrense risikoen? Og hva med grensepasseringer mellom land som ikke er gode venner slik som mellom India og Pakistan?

Opplevelser
Når jeg velger reiserute vil jeg også legge vekt på mulighetene for opplevelser. Jeg vil besøke land jeg ikke har besøkt før, se attraksjoner jeg ikke har sett, treffe mennesker jeg ikke har møtt. Kanskje er det verdt å ta en liten omvei eller ta en liten pause for å oppleve noe ekstra?

Hjelp og bistand underveis

Hvis sykkelen sykkelen svikter trenger jeg hjelp. Finnes det i det hele tatt noen som kan fikse en elsykkel i Iran? Eller bør jeg satse på vanlig sykkel for sikkerhets skyld? Og hva med nettilgang og mobildekning? Man kan jo greie seg uten, men det hadde vært greit å kunne kommunisere med omverdenen, i hvert fall mesteparten av veien. Og er jeg avhengig av kontanter store deler av veien? Hva gjør det med sikkerheten hvis jeg må ha med et stort kontantbeløp? Eller kan jeg bruke VISA? Dette er faktorer som også kan få konsekvenser for hvilken rute som er mest hensiktsmessig.

21/10/2016 Posted by | India, Kundapur - Bangalore 2016 | , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Sykle til India? El-sykkel eller vanlig sykkel?

Jeg er utfordret til å sykle til India. Og fristes av tanken.

Før jeg bestemmer meg vil jeg innhente mest mulig informasjon. Alle gode råd mottas med takk.

I dag var jeg på besøk på XXL for å få råd om el-sykler.

Jeg har naturligvis som de fleste andre syklet en del gjennom livet, men er ingen ekspert. Og el-sykkel har jeg aldri prøvd. Derfor trenger jeg råd og tips fra folk som er erfarne brukere av både elsykkel og vanlig sykkel, spesielt de som har syklet lange distanser.

Distansen fra Trondheim til Bangalore er ca 11000 kilometer avhengig av hvilken rute jeg sykler, eventuelt sparer jeg ca tusen kilometer hvis jeg tar båt over Svartehavet. En mulig reiserute kan gå gjennom Norge, Sverige, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Tyrkia, Iran, Pakistan og India. Ved å sykle. Med dagsetapper på 8-10 mil vil turen ta ca 3-4 måneder.

Fordelen med elsykkel er naturligvis at du får hjelp til å komme deg frem med mindre bru av kraft, spesielt opp tunge bakker. På den andre siden er sykkelen mye tyngre å bruke når du ikke bruker motoren. Hvis batteriet har kapasitet til å greie dagsetapper på opptil 10 mil og hvis sykkelen viser seg driftssikker og motoren fungerer gjennom hele turen vil elsykkel utvilsomt gjøre turen mindre fysisk utfordrende. Hvis motoren bryter sammen eller batteriet slutter å fungere og jeg ikke finner noen som kan reparere sykkelen blir det fysisk tøffere. Eller jeg må rett og slett skaffe meg en ny ordinær sykkel underveis.

På XXL ble jeg satt i kontakt med svenske Christian på XXL i Oslo som hadde mye sykkelerfaring fra lange turer. Hans råd var å velge ordinær sykkel. Selv om batteriet normalt holder mye lenger og de fleste elsykkelmotorer vil holde hele veien, mente han at risikoen var for stor.

Men kanskje kan risikoen reduseres? Kan jeg kartlegge eventuelle forhandlere verksteder som kan reparere en elsykkel underveis? Finnes det i det hele tatt verksteder som har de nødvendige delene i land som Iran og Moldova? Kanskje jeg kan skifte de delene som er mest utsatt for slitasje før de er utslitt på utvalgte verksteder som jeg har lokalisert på forhånd? Er det enkelte sykkelmodeller som er sikrere og mer slitesterke enn andre? Dette er blant de tingene jeg må finne ut av før jeg bestemmer meg.

Naturligvis må jeg anskaffe sykkelen i god tid før jeg skal dra slik at jeg både får trent på den og gjort meg kjent med sykkelen. Men spørsmålet gjenstår ennå: Skal jeg velge elsykkel eller vanlig sykkel?

 

 

 

 

 

18/10/2016 Posted by | India, Sykle til India | Legg igjen en kommentar

Skal trikketraseen utenfor Ila kirke bli den nye drosjeholdeplassen for Trondheim Monstrum?

Tirsdag 4.oktober kunne prosjektleder for utvidelsen av Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen, og byplansjef Hilde Bøkestad fortelle medlemmene i Kultur- Idretts- og Friluftslivkomiteen og Byutviklingskomiteen i bystyret at Klostergata ville bli stengt for nesten all trafikk under store arrangementer når det utvidede Trondheim Spektrum står ferdig. Drosjene skal i stedet levere og hente passasjerer i Kongens gate ved Ilen kirke.

Opplysningene var så overraskende og så lite gjennomtenkt at jeg måtte spørre begge to på nytt om dette virkelig stemte. Og ja, slik var det.

Det er lett å forstå at man må gjøre noe med trafikkforholdene på Nidarø. Lenge før den nye monsterhallen står klar har trafikken i denne blindgata blitt langt større enn det gata og boområdet er dimensjonert for. Det gjelder både når store folkemengder skal til de store arrangementene, men også i det daglige. Problemene er både knyttet til bomiljøet, til trafikksikkerheten og til fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer både til Spektrum og til sykehuset.

Tilhengerne av utbygging på Nidarø hevder at kollektivdekningen er god selv om fotgjengere vil bruke enten 4-5 minutter fra Ila eller 12-13 minutter fra Samfundet. Det er klart at de fleste av oss KAN gå, men de fleste av oss ØNSKER ikke å gå så langt hver vei fra nærmeste busstopp. I hvert fall ikke når været er dårlig. Skal man lykkes i å stoppe veksten i trafikken (Målet er ikke å redusere trafikken, men å holde den på nåværende nivå ifølge prosjektleder Kjell Håvard Nilsen) må man derfor sperre Klostergata under store arrangement.
Detaljene er ennå ikke klare, men sperringen vi gjelde for privatbiler med unntak av beboere i området, drosjer med unntak av handicaptransport og så vidt jeg forsto også busser. Sperringen vil skje på store konserter og store idrettsarrangement. Hvorvidt det vil gjelde messene og mellomstore publikumsarrangement var ikke klart. Sperringen vil også gjelde private besøkende til beboerne på Nidarø.

Som drosjesåfør var det flyttingen av drosjeholdeplassen fra Nidarø til Kongens gate som overrasket mest. I dag setter man opp en holdeplass ved snuplassen utenfor Trondheim Spektrum. Ved store arrangementer kan det sikkert stå mer enn 20 drosjer her for å vente på passasjerer. Til vanlig blir den ikke betjent. Det er altså denne «midlertidige» holdeplassen som skal flyttes til Kongens gate utenfor Ilenkirke under store arrangementer.

Prosjektlederen refererte flere ganger til Sverresborg med hensyn til hvordan man løste trafikksituasjonen. På Sverresborg har man hatt opptil 10.000 publikummere mot planlagt opptil 12.000 på Nidarø. Dermed er det en god sammenligning. På Sverresborg sperrer man Sverresborg Alle før, under og etter konsertene. I tillegg til den ordinære taxiholdeplassen ved Wullumsgården oppretter man en midlertidig taxiholdeplass i Roald Amundsens vei opp til krysset med Sverresborg Alle. Taxiholdeplassen består av køstativ som skal holde orden på potensielt flere hundre i taxikø. For å lette trafikkavviklingen ble det lagt opp til at drosjene skulle kjøre opp Roald Amundsens vei og ut Fridtjof Nansens vei. Dette for å unngå at mange drosjer og privatbiler skal snu og skape kaos i krysset. På det meste var det sikkert over 20 drosjer som sto og ventet på passasjer. I tillegg var det gjerne minst fem drosjer som ventet på den ordinære holdeplassen ved Wullumsgården.
Det er altså dette byplankontoret skal finne plass til uten at det skaper trafikkaos i Kongens gate utenfor Ilen kirke. I tillegg må man regne med at mange privatbiler vil benytte den samme plassen for å levere og hente folk. Her skal det være plass til at minst 20 drosjer kan vente på passasjerer, det skal være plass til folk som står i kø eller er på vei ut av eller inn i drosjer og privatbiler, det skal være plass til at mange av drosjene skal snu. Og ikke minst skal det være plass til den ordinære trafikken, inkludert trikken og den planlagte superbussen. Derfor må vi gå ut i fra at selve gaten ikke skal brukes. Uten stoppforbud vil trafikksituasjonen i Kongens gata bli uakseptabel.
Da står vi igjen med å bruke sykkelvei samt gangveien rundt kirka til drosjeholdeplass. Hvis påstigning skjer bak kirka ved enden av Elvegata og drosjene kjører inn mot kirka ved fotgjengerovergangen foran kirka får man kanskje plass til 15-20 drosjer, og så kan man supplere med drosjer som benytter sykkelveien langs Kongens gate. Det blir ingen god og praktisk løsning for drosjene, men kanskje mulig å gjennomføre.

Men hva vil Ilen menighet si om en slik løsning? Det vil neppe være hyggelig å arrangere bryllup i kirka hvis brudepar og gjester skal gå «spissrotgang» mellom drosjene og konsertgjengere. Og muligheten for å parkere for de som besøker kirka på slike tidspunkt forsvinner naturligvis. Sannsynligvis må gangveien til kirka også utvides på bekostning av grøntarealet. Med tanke på at prest Lars Sperre i Ilen menighet deltok i demonstrasjonstoget mot utbyggingen av Trondheim Spektrum for noen uker siden i full «prestemundur» har jeg en mistanke om at menigheten ikke vil se med blide øyne på at området rundt kirka skal omdannes til drosjeholdeplass.

Man skulle tro at drosjenæringen ville bli konsultert før man gikk ut med slike planer. Det kunne jo hende at næringen hadde faglige innspill å komme med. Men som så ofte før hadde man heller ikke denne gang kontaktet Trøndertaxi. Og jeg vil bli overrasket om noen av de andre og mindre sentralene var kontaktet. Slik er det dessverre ofte. Behovene til taxikundene og taxinæringen blir sjelden hørt før det er for sent. Når holdeplassen ved Spektrum ble planlagt hadde man heller ikke snakket med taxinæringen. Først etter at Trøndertaxi hadde tatt kontakt fordi man så at drosjenes behov ikke var ivaretatt gjorde man nødvendige endringer.

Det enkleste er det beste sier en lokal dagligvarekjede. Og det enkleste i dette tilfellet ville naturligvis være å bygge den store og nye byhallen vi trenger et annet sted hvor bussene stopper i nærheten, hallen ikke ødelegger bomiljøet, det er plass til utvidelser og tilbringertrafikken kan foregå uten unødige problemer.
Stenging av Klostergata vil være unødvendig hvis de store arrangementene kan forgå et annet sted. Flytting av den midlertidige taxiholdeplassen til området utenfor Ila kirke er et desperat forsøk på å finne en løsning man kan leve med. Men det er ingen god løsning. Slik det er med så mye annet i dette skandaleprosjektet.

ila-1ila-2ila-3

17/10/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk, Uncategorized | , , | Legg igjen en kommentar

Egner Nidarø seg som messeanlegg?

Under selve velkomsttalen utenfor Trondheim Spektrum lovet hun (ordfører Rita Ottervik) tilhørerne fra inn- og utland at de under neste fiskerimesse om to år ville komme til helt nye, større og mer moderne lokaler, skrev Adresseavisen.

Men er egentlig Trondheim Spektrum og området rundt tilpasset fremtidens krav til messeanlegg?

I mange år arbeidet jeg i hotell- og restaurantbransjen i Trondheim. Etter en rolig juli gledet vi oss alltid til begynnelsen av august når AquaNor og Norfishing alternerte om å fylle Nidarø, hoteller og restauranter. I fjor skrev Adresseavisen at Trondheim tjente 100 millioner på messa. Derfor la vi oss alltid i selen for at alt skulle fungere optimalt. Selv tok jeg initiativet til at hotellene skulle la Tvete Reisebyrå om håndterte bestillingene få disponere 80% av alle hotellrommene i Trondheim. Messene preget byen enda mer enn i dag og de besøkende trivdes i byen.

Nidarø hadde mange fordeler som messeområde. Man kunne spasere dit fra hotellene i Midtbyen og messa lå svært idyllisk til. Altså helt annerledes enn de mange store messeanleggene Utenfor Oslo og i utlandet.

Men Nidarø har også mange svakheter som messeanlegg. Det er et anlegg som ikke er skreddersydd for messer, trafikksituasjonen i Klostergata er lite gunstig og parkeringssituasjonen dårlig. For å få nok parkeringsplasser måtte man leie Trondheim stadion.

For å bidra til et bedre bomiljø ønsker man å redusere trafikken. Hvordan det skal skje er ennå ikke klart bortsett fra at antall parkeringsplasser skal reduseres sterkt. Så kan man undre seg over hvordan trafikken skal reduseres hvis alle skal ta drosje ned til Spektrum. Drosjene må kjøre to ganger frem og tilbake. Først når de besøkende skal leveres. Deretter når de skal hentes. Så kan vi drømme om at alle besøkende skal gå eller sykle uansett vær.

Prøv å sett deg inn i hverdagen til de som deltar på messa. De har lange dager først på messa, deretter på kundetreff om kvelden og er sliten når dagen er over. Lysten til å gå er ikke til stede. Kanskje vil de stikke av fra messeområdet for å spise lunsj med kunder i Midtbyen. De går neppe.

Så har vi alle de som arbeider med å sette opp og demontere messa samt håndverkere. Skal vi forvente at de skal gå. Konsekvensen er at hvis vi skal fjerne parkeringsplassene og unngå konsekvensen av dobbeltturer med drosjer og andre må det ilegges så strenge trafikkbegrensninger at deltagerne på messa rett og slett sier at dette vil vi ikke. Vi flytter messa til Oslo eller Bergen.

Men det stopper ikke der.

Verden forandrer seg. Siden den første Nidarøhallen ble bygd på 60-tallet har anlegget blitt utvidet en rekke ganger. Messene har vokst og behovene har endret seg. Det er derfor naivt å tro, som Arbeiderpartiets Marek Jasinski, at dagens utvidelsesplaner blir de siste. En ting er at man kan trenge større arealer. Fiskeoppdrettsnæringen vokser tross alt med rekordfart og det har konsekvenser også for AquaNor. Men behovene endrer seg. Kanskje vil man om noen år forvente at vi har et hotell i umiddelbar nærhet? Eller restauranter som ligger slik til at noen bruker dem også når det ikke er messe? Da må de ligge slik til at andre brukere enn messedeltagerne vil dra dit. Og kanskje trenger man andre tjenester som vi i dag ikke kan forestille oss. Da må fasilitetene utvides. Skal vi gjøre det på Nidarø? Skal vi ekspropiere beboernes eiendommer, ta resten av parkarealet eller friidrettsstadion?

Det er rett og slett vanskelig å tilfredsstille messedeltagernes fremtidige behov samtidig som Nidarø fortsatt skal bli et godt boområde og et område for rekreasjon.

15/09/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk, Uncategorized | , | Legg igjen en kommentar

Naturligvis kan Trondheim Spektrum bygge et annet sted

«Skal vi finne en annen tomt er det ikke Trondheim Spektrum som blir utbygger. Da må vi bruke av pengene vi skal bygge nye skoler og sykehjem for,» sier ordfører Rita Ottervik til Adresseavisen.

Det er naturligvis ikke sant.

Trondheim Spektrum AS ble stiftet 8.1.1962 og bygget det som allerede den gang var Trondheims storstue. Det var et spleiselag hvor kommunen og næringslivet gikk sammen for å skaffe byen hardt tiltrengte fasiliteter for messer, konserter og idrett. Sannsynligvis var det ingen av eierne som gikk inn i dette for å tjene penger. Dette gjorde de for byen. Og slik er det også i dag. Selv om Trondheim Spektrum AS har gått med overskudd og opparbeidet en solid egenkapital er dette ikke noe mål i seg selv.

Om vi sjekker Brønnøysundregistrene finner vi at Trondheim Spektrum har dette vedtektsfestede formålet:

«Oppføre og drive Trondheim Spektrum med dertil hørende virksomhet, samt deltagelse i andre selskap med tilknytning til denne virksomheten.»

Det står altså ingenting om at virksomheten kun skal ligge på Nidarø. Hvis selskapets eiere og styre ønsker det kan de naturligvis bygge hvor de måtte ønske. Og i den grad vedtektene ikke tillot det kan generalforsamlingen når de måtte ønske det endre vedtektene for å tillate bygging annet sted.

Ethvert styre plikter å sørge for at selskapet har en forsvarlig økonomi. I dette tilfellet har de sikret seg ved å inngå en avtale med Trondheim kommune hvor kommunen forplikter seg til å leie hallkapasitet til bortimot 30 millioner kroner pr år. Det betyr mer enn 2000 kroner pr halltime eller fire ganger så mye som leie av for eksempel hallene på Charlottenlund. Dermed er det i realiteten Trondheim kommune som betaler for utbyggingen selv om kommunen ikke tar opp lån.

Da kan man jo spørre seg om hvorfor det er så viktig om kommunen bygger ut selv eller om det overlates til et «privat» selskap som Trondheim Aktivum AS (hvor kommunen eier 78 % av aksjene.)

Svaret ligger i de såkalte handlingsreglene. Bystyret har fornuftig nok fulgt opp Høyres initiativ og vedtatt handlingsregler som begrenser hvor mye lån kommunen kan ta opp. Dette sikrer en viss selvdisiplin slik at kommunen ikke lever over evne. I praksis betyr det at når lånetaket nås må man prioritere hvilke investeringsprosjekter man skal satse på. Finansierer vi en stor hall over kommunebudsjettet kan det bety at vi ikke får råd til en nytt sykehjem.

Så langt er ordførerens uttalelse logisk.

Det som imidlertid ikke henger på greip er at i lengden blir kostnaden den samme for kommunen om man betaler leie som om man betaler renter og avdrag. Og merkelig nok sier Arbeiderpartiet nei til OPS (Offentlig Privat Samarbeid), og det er det Trondheim Spektrum AS er, når det gjelder bygging av sykehjem eller skoler.

Et slikt samarbeid skal vi benytte oss av når det er lønnsomt for kommunen. Det er det ofte fordi private aktører som Spektrum ofte kommer opp med bedre og billigere byggeløsninger.

Men så tilbake til utgangspunktet:

Naturligvis kan Trondheim Spektrum AS bygge på Sluppen, Sorgenfri eller Valøya. Med en leieavtale med Trondheim som sikkerhet er det helt uproblematisk for selskapet å bygge uansett hvor det skjer. Og hvorfor skulle eierne i selskapet ha noe i mot å bygge for eksempel på Sorgenfri slik Koteng nylig har beskrevet? Eierne har jo gått inn i dette selskapet for å gi byen noe den trenger. Og hvorfor skulle et selskap som kommunen eier mesteparten tviholde på en løsning som byens befolkning ikke ønsker?

Den eneste forklaringen jeg kan finne er at maktpartiene i Trondheim også sitter med makten i Trondheim Spektrum AS.

 

Les også dette blogginnlegget om hvordan vi kan tenke nytt om byhall.

 

 

13/09/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk, Uncategorized | | Legg igjen en kommentar

Vi må tenke nytt om byhall

Det er naturligvis mange gode grunner for å bygge ut Trondheim Spektrum på Nidarø, men vi må spørre oss om det er det vi ønsker oss og om en giganthall på Nidarø er bærekraftig på lang sikt. Jeg mener at svaret er nei.

Det var Høyre og Yngve Brox som i 2011 startet den siste politiske runden om en ny byhall. Realinvest hadde da lansert planene om en storhall med plass til 12000 tilskuere på Brattøra i tilknytning til kongresshotellet.  Også Byåsen Håndball Elite ved styreleder Svein Berg lanserte ideen om en storbyhall på denne tiden.  For Høyres del var det delvis behovet for en arrangementshall for de store idrettsarrangementene og konsertene og behovet for å flytte Trondheim Spektrum til en mer egnet del av byen som lå bak ønsket.

Etter hvert ble det satt i gang en utredningsprosess hvor spesielt Brattøra, Leangen og Sorgenfri ble plukket ut som alternativer i tillegg til Nidarø. Denne prosessen ble aldri ordentlig fullført, sannsynligvis fordi en utvidelse av Nidarø TILSYNELATENDE ville være mye billigere. Har kunne man utvide et eksisterende anlegg og dermed slippe store investeringer.

I Høyre var vi skeptiske, og vi pekte blant annet i en merknad på trafikksituasjonen som måtte løses. Naturligvis burde vi ha stemt mot forslaget om å satse på Nidarø allerede da, men gjorde det ikke fordi vi ikke så noen annen mulighet til å få realisert behovet for en storbyhall på. Siden har prosjektet vokst i størrelse, og trafikkutfordringene har på ingen måte funnet noen tilfredsstillende løsning.

Når Høyres gruppemøte behandlet saken om den nye giganthallen føltes det som en lettelse å sette ned foten. For de fleste, kanskje alle, ble det tilslutt ingen tvil om at å bygge denne giganthallen ille være et gigantisk feilgrep. Vi visste at vi ville møte massiv motstand fra maktpartiene i Trondheim med Arbeiderpartiet og Rita Ottervik i spissen, men vi hadde egentlig ikke noe valg. Det var Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift som fikk i oppdrag å ta opp kampen, noe hun har gjort på en fremragende måte.

Siden den gang har stadig flere høringsinnspill vist at planene på Nidarø har store svakheter. Kostnadsoverslaget vil neppe holde. En tilfredsstillende trafikkløsning som kan medføre kjøp og ekspropiering av eiendommer kan koste hundrevis av millioner kroner. Både St Olav, Fylkesrådmannen, NTNU, Vegvesenet, naboer og andre er kritiske.

Arbeiderpartiets kommunalråd, den tidligere kommunisten Marek Jasinski ble sendt ut i krigen av ordføreren. Han gjorde det tidlig klart at hallen skulle bygges, lenge før høringsuttalelsene hadde kommet inn. Arbeiderpartiet brukte pisken og sørget for at de samarbeidende partiene enten støttet prosjektet eller i hvert fall ikke gikk ut med kritiske synspunkter i media. Argumentene som er brukt er at det ikke finnes alternativer, og at andre løsninger blir for dyre slik at et nei til Nidarø blir farvel til håndball-EM. Fiskerimessene og store innendørskonserter.

Slik er det naturligvis ikke. Alternativene finnes hvis vi er villige til å tenke nytt. Flere har allerede bidratt med interessante innspill. Trond Åm fra Venstre har tatt et initiativ for å få utredet en hall på Sluppen og Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg Eiendom mener et slikt anlegg kan stå ferdig til håndball-EM. Håvard Ravn Ottesen har organisert en underskriftsaksjon for et såkalt innbyggerinitiativ for å bygge på Dragvoll. Andre har foreslått Brattøra eller Granåsen. Det finnes gode argumenter for alle disse alternativene, men når maktpartiene avkrever Høyre og andre motstandere et klart alternativ før man har gått gjennom en grundig utredningsprosess er det useriøst. De mange innspillene viser at det finnes muligheter, men dette er et prosjekt som er for viktig til en overfladisk behandling.

Det viktige nå er at vi er villige til å tenke nytt også for å få til en byhall uten at det blir for dyrt for Trondheim kommune. Men det krever naturligvis at alle parter ønsker å finne en ny løsning.  La meg ta noen eksempler på hvordan vi kan gjøre dette billigere for kommunen:

  • Når NTNU skal bygge ny campus på Øya trenger studentene treningsfasiliteter i området. I stedet for å bygge et eget anlegg kan NTNU kjøpe seg inn i Trondheim Spektrum. Disse inntektene kan plasseres i en byhall for eksempel på Sluppen.
  • Sør-Trøndelag Fylke skal bygge en ny videregående skole i Trondheim. Sorgenfri/Sluppen kan være en aktuell plassering. Denne skolen vil trenge en idrettshall. I stedet for å bygge på egenhånd kan fylkeskommunen bruke pengene på en byhall som vil gi bedre idrettsfasiliteter enn det fylket har rår til å bygge på egen hånd.
  • Trondheim kommune har planlagt 15 nye hallflater de nærmeste årene. Nidarvollområdet er et av områdene som trenger nye hallflater. Hvis det bygges en byhall på Sluppen vil dette behovet kunne dekkes.

Nå må vi åpne oss for løsninger som ingen har tenkt ennå. Rådmann Morten Wolden, som i sin posisjon skal være forsiktig med å polemisere mot oss som er kritiske til giganthallen på Nidarø, uttalte nylig til Adressa at «Så vidt jeg vet er det bare Trondheim Spektrum som er interessert i å bygge storhall i Trondheim. Ingen andre har banket på døra mi, i alle fall.» Det Wolden unngår å nevne er at Trondheim kommune eier 78 % av Trondheim Spektrum AS og dessuten finansierer halvparten av driften gjennom langt høyere halleie enn det som kreves av andre haller. Det er uansett Trondheim kommune som må ta mesteparten av regningen enten hallen bygges på Nidarø eller annet sted.

For å få frem gode tomter og nytenkning som kan gi oss en god hall med utviklingsmuligheter til en lavest mulig kostnad bør kommunen utlyse en slags anbudskonkurranse. Kommunen fastsetter rammebetingelser i form av størrelse, standard, kapasitet, kollektivtilbud, miljø osv. Utbyggere med tilgang på egnet tomt inviteres til å komme opp med den best mulige løsningen til en rimeligst mulig pris. Hvorvidt kommunen skal kjøpe et nøkkelferdig anlegg og drifte selv eller bidra til finansieringen ved å leie hallkapasitet på samme måte som man gjør i Trondheim Spektrum i dag er noe man kan ta standpunkt til senere. Gjennom en slik prosess kan vi få frem gode muligheter og alternativer vi i dag ikke ser.

Marek Jasinski (A) uttalte på folkemøtet i sommer om Nidarøutbyggingen at han ikke så noe behov for utvidelser i fremtiden etter denne utvidelsen. Er det noe vi kan vøre sikker på er det at han tar feil. Nidarøhallen er utvidet i flere runder. Også i fremtiden vil vi oppleve at det oppstår nye behov som må ivaretas hvis byhallen skal være attraktiv. Dagens prosjekt på Nidarø er i seg selv ødeleggende for området. Enda verre blir det om nye utvidelser skal få plass i fremtiden. Å velge Nidarø i dag er en lettvint, men farlig løsning som kan bli kostbar både økonomisk og miljømessig i fremtiden.

 

 

18/08/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk, Uncategorized | 1 kommentar

Kultur for kunnskap og innovasjon

Denne kronikken min ble publisert i Adresseavisen 4.august 2016.

Når Trondheim skal utvikle bydelene Nyhavna og Øya vil kultur, mangfold og toleranse for annerledeshet være nøklene til suksess.

For en tid siden gikk jeg en runde på Dragvoll en lørdag ettermiddag og jeg telte hele tre biler på parkeringsplassen utenfor universitetet. Mye bedre er det ikke ved NTNU på Gløshaugen. Vårt universitet er i altfor stor grad uten aktivitet utenfor ordinær arbeidstid. Felles NTNU-campus rundt Gløshaugen gir oss mulighet for å gjøre noe med det.

Tre eksempler viser hvordan vi kan bruke kultur og mangfold for å skape en bedre by:

Nylig ble vi invitert til Hendelser på Nyhavna hvor bydelens store og vitale kulturliv viste seg frem. Dagens universitetscampuser og Nyhavna har det til felles at vi som bor i denne byen vet for lite om hva som skjer innenfor veggene her.

På forsommeren har bydelsfestivaler som Iladagan, Trondheim Maritime Fest på Fosenkaia, Hendelser på Nyhavna og Svartlamodagen bidratt til å skape liv i bydelene. Men viktigere er det at festivalene skaper og utvikler lokale samarbeidsrelasjoner. Dessuten demonstrerer arrangementene hvilke muligheter som eksisterer i bydelen. Det samme gjør byomfattende festivaler som Kammermusikkfestivalen og Trondheim Calling ved å ta i bruk nye arenaer. Trondheim må bruke disse festivalene og den kunnskap det gir oss når vi skal utvikle de nye bydelene. Kulturlivet, NTNU og byen gå sammen om å teste ut hvilke muligheter Øya og Gløshaugen har.

Svartlamon er både elsket og hatet. Mange er kritiske til samfunnet som har fått utvikle seg der fordi beboerne ikke alltid følger de samme regler som storsamfunnet ellers gjør. Standarden på husene er til dels dårlig og Svartlamon er på ingen måte så ryddig og strømlinjeformet som vi kunne ønske det. Men toleranse for annerledeshet er ikke bare en viktig menneskelig egenskap, det er nødvendig for å skape et bysamfunn som stimulerer til innovasjon og kunnskapsutvikling. For meg dreier ikke Svartlamon seg først og fremst om at de som bor der skal få leve som de vil, men at mennesker og miljøer som skiller seg ut fra flertallet stiller kritiske spørsmål og lanserer andre løsninger enn majoriteten. Slik skapes innovasjon og kunnskap.

Også de stadig flere innvandrerne representerer en annerledeshet som utfordrer oss og beriker oss. En sammenligning av bybildet i dag og for tyve år siden viser ikke minst butikker, kafeer og andre virksomheter med fremmede navn som aldri ville vært her uten byens nye innbyggere.

Richard Floridas bøker om den kreative klasse er velkjente. Hans påstand er enkelt beskrevet at et samfunn som tiltrekker seg kreative mennesker skaper økonomisk vekst. Skal Trondheim beholde og tiltrekke seg kreative mennesker som kan skape innovasjon og utvikle ny kunnskap må disse menneskene trives i og blomstre i byen. Det dreier seg ikke bare om å skape økonomisk vekst men om å bygge en bedre by å leve i for oss alle. Trondheim må bli byen som sprenger grenser og hvor en nobelpris ikke er en sensasjon vi opplever en gang pr århundre. Da må vi skape nye bydeler på Øya og Nyhavna som får det beste ut av alle som arbeider med kunnskap, innovasjon og gründerskap.

NTNUs rektor Gunnar Bovim har lekt med tanken om å bygge om sentralbyggene på Gløshaugen til hybelhus. Det er en interessant tanke, men uten at NTNU åpner seg og slipper byens befolkning inn forblir universitetscampusen en ghetto. I stedet kan Trondheim bli et eneste stort levende laboratorium hvor ny kunnskap, nye løsninger og nye produkter og tjenester prøves ut. Da må byen flytte inn på Gløshaugen og ytterveggene som nå holder oss ute rives ned og åpnes for butikker, kafeer, kulturelle virksomheter og alt annet vi finner i en by. Her må det skapes møteplasser for innovatører, studenter, forskere, kulturarbeidere og resten av byens befolkning.

NTNU er opptatt av å gjøre de interne avstandene på universitetsområdet kortest mulig og bruker det som argument for å ikke strekke seg inn i Midtbyen. Men samtidig kan det begrense mulighetene til samhandling med resten av byen. Selv om mesteparten av universitetet blir liggende på Øya bør NTNU også ta i bruk Midtbyen enten det gjelder å bygge på Leuthenhaven eller å bruke bryggene til lesesaler. Men dette dreier seg ikke bare om bygg. I Olavshallen samarbeider Kulturskolen med NTNU institutt for musikk til glede for alle parter. Uavhengig av hva som skjer med Olavshallen må dette tette samarbeidet i felles lokaler fortsette, og kanskje bør det utvides til å gjelde også andre institutter som for eksempel kunst.

Trondheim Havn er byens største utleier til kulturvirksomhet og det har gitt et mangfold av kultur på Nyhavna som vi må beholde og forsterke selv om bydelen skal huse tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser.

Den amerikanske aksjemegleren og forfatteren Henry S. Haskins sa en gang at «hva som ligger bak oss og hva som ligger foran oss er ingenting i forhold til hva som ligger i oss.» Trondheims muligheter er ubegrensede hvis vi bygger på vår historie og omfavner mangfoldet, toleransen og kulturen.

 

08/08/2016 Posted by | kultur, Lokal politikk, Uncategorized | , , , , , | Legg igjen en kommentar