Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Breddeidretten fortjener at vi kutter i Granåsen

Overskridelser i Granåsen, Trondheim Spektrum og på andre idrettsanlegg kan gå ut over breddeidretten i bydelene. Skal vi akseptere det?

Kultur- Idretts og Friluftslivkomiteen skal i morgen behandle fem saker som gjelder Granåsen. De henger sammen.

Prisen på utbyggingen i Granåsen ligger per nå på 1,25 milliarder kroner. Det er 350 millioner kroner mer enn det rådmann Morten Wolden anslo at det ville koste for snart to år siden, skrev Adressa nylig.  Riktignok bør det sies at kostnadene «bare» hadde steget med 100 millioner kroner siden bystyret besluttet å søke om VM på ski for tredje gang i fjor høst.

Jeg hadde permisjon fra bystyret den gang på grunn av sykkeltur til India, men hadde i forkant gitt utrykk formsterk skepsis til en ny VM-søknad. Begrunnet med at investeringene kunne ramme breddeidretten.

Men dessverre er ikke Granåsen et enestående tilfelle. Nylig påpekte jeg at barna i bydelene må betale regningen for overskridelsene på Nidarø. Sammen med hastverksbygging av en  plasthall på Leangen som Arbeiderpartiet tvang rådmannen til å ferdigstille før valget i 2011 og andre overskridelser på idrettsområdet nærmer vi oss en halv milliard i sprekk på bygging av idrettsanlegg i Trondheim. Slik kan det ikke fortsette.

Derfor fremmer jeg i KIF-komiteen i bystyret i morgen en rekke forslag som kan få oss på ny kurs.

Først vil jeg understreke at selv om jeg var skeptisk til den siste VM-søknaden blir det helt feil å trekke oss nå, kun dager før søknadsfristen går ut. Trondheim blir sannsynligvis eneste søker til VM-på ski.  Da gir det oss en god forhandlingsposisjon, men det gir oss også et ansvar.

Men vi har også et ansvar for breddeidretten og barna i bydelene. Derfor foreslår jeg at bystyret gir rådmannen ordre om å arbeide hardt for å holde kostnadene nede på samme nivå som da bystyret vedtok å søke om VM. Det betyr et kutt på 100 millioner i forhold til de siste tallene. Mange frykter at det blir langt dyrere enn det også. Noen vil derfor si at det er urealistisk å kreve slike kutt, men vi har et ansvar for folk i bydelene også. da må vi legge lista høyt.

Men enda viktigere er det hva vi gjør fremover. Vi må få slutt på de stadige overskridelsene. Vi må få slutt på uansvarlige vedtak fra maktpartiene i bystyret slik som monsterhallen på Nidarø og plasthallen på Leangen. Vi må være villige til å tenke nytt. Som å bruke private løsninger. Private løsninger betyr ikke at ansvaret for anleggsbygging skal overlates private. Eller at vi skal basere oss på milde gaver fra rike sponsorer. Det dreier seg om å involvere alle gode krefter tidlig i planleggingsprosessen. Noen ganger kan en idrettshall inkluderes i et boligprosjekt eller nytt kontorbygg på en måte som gjør at idrettshallen blir billigere. F eks ved at idrettshallen legges i kjeller og første etasje og boligene på taket. Det er bare opp til fantasien å finne slike løsninger. Og fantasi og kunnskap er ikke begrenset  til politikere og kommunale byråkrater. Vi trenger alle gode krefter.

Her er forslagene fra Høyre som skal behandles i morgen:

Overordnet plan for videre arbeid med utbygging i Granåsen – utbyggingsfase 2 – budsjett etter korrigeringer Arkivsak.: 19/7141

Forslag fra Høyre, nytt punkt 4:

Bystyret legger til grunn at målet er å realisere utbyggingen av Granåsen i tråd med saken som ble lagt frem når bystyret behandlet spørsmålet om en ny VM-søknad for 2025 i september 2018. Rådmannen bes legge frem en sak som beskriver hvordan kostnadene kan reduseres i form av minimumsløsninger, fortsatt bruk av eksisterende fasiliteter, bruk av midlertidige løsninger osv.

Forslag fra Høyre, nytt punkt 5:

  1. Bystyret ber rådmannens utrede mulige kostnadsreduserende tiltak for en fotballhall som del av fase 2.
  2. Bystyret ber rådmannen igangsette en anbudskonkurranse hvor private utbyggere inviteres til å legge frem alternative utbyggingsløsninger andre steder i Trondheim hvor fotballhall kombineres med andre prosjekter for å redusere kostnadene. Utbygging av hall i Granåsen skal være et av alternativene.

 

Investeringer og driftsprosjekter innenfor idrettsområdet 2019 – vedtatte prosjekter og prioriteringer framover. Arkivsak.: 19/7148

Forslag fra Høyre , nytt punkt 3:

Bystyret ber rådmannen prioritere driftsmidler til utredninger av utvidet ishall på Dalgård og Tillertomta i forbindelse med første økonomirapport slik at utredninger kan igangsettes i 2019.

Forslag fra Høyre , nytt punkt 4:

Bystyret ber rådmannen innhente en uavhengig gjennomgang av kommunens håndtering av investeringsprosjekter innen idrettsområdet med henblikk på å skaffe kunnskap om hvorfor det er så store kostnadsavvik og hvorfor disse avvikene nesten alltid dreier seg om overskridelser.

Forslag fra Høyre, nytt punkt 5:

Rådmannen bes invitere til en høring hvor fagfolk og andre interesserte kan bidra med innspill til hvordan anlegg på idrettsområdet kan utbygges til en lavere kostnad enn i dag. Representanter fra idretten, forskningsmiljøer, Næringsforeningen, private utbyggere, utbyggere i andre byer eller andre land som har lykkes i å bygge rimelige og gode idrettsbygg og andre interesserte inviteres. På bakgrunn av innspillene utarbeides en sak som blant annet inneholder vurdering av tiltak som:

  • Alternative utbyggingsløsninger hvor eksterne aktører trekkes inn på et tidlig stadium for å redusere kostnadene.
  • Kombinasjon med andre utbyggingsprosjekter.
  • Færre store fremfor flere små anlegg.
  • Tiltak som kan redusere driftskostnadene over anleggets levetid.
  • Kommersielle aktiviteter i idrettsanlegg som kan gi inntekter.
  • Salg av navnerettigheter, sponsorsamarbeid osv.

Merknad fra Høyre:

Merknadsstillerne er bekymret over de store overskridelsene på idrettsområdet de siste årene som følge av politiske prioriteringer, for dårlig beslutningsunderlag og manglende vilje til å bruke alternative utbyggingsmodeller. Dette rammer breddeidretten i bydelene. Rådmannen bes vurdere tiltak som kan rette opp denne utviklingen.

 

Hopparenaen i Granåsen idrettspark; status og presentasjon av skisser og grove kostnadsestimater for bygging av nytt hoppanlegg Arkivsak.: 19/7161

Forslag fra Høyre, endret punkt 1:

Bystyret ber rådmannen legge fram en egen sak om som viser en minimumsløsning mht bygg og anlegg hvor man i størst mulig grad baserer seg på bruk/renovering av eksisterende bygg og bruk av midlertidige løsninger.

 

Privat forslag – Fotballhall – Erling Moe (V) Arkivsaksnr.: 19/7652

Tilleggsforslag:

Bystyret ber rådmannen igangsette en anbudskonkurranse hvor private utbyggere inviteres til å legge frem alternative utbyggingsløsninger andre steder i Trondheim hvor fotballhall kombineres med andre prosjekter for å redusere kostnadene. Utbygging av hall i Granåsen skal være et av alternativene.

 

08/04/2019 Posted by | Uncategorized | Legg igjen en kommentar