Kjetils Blå Bølger

Make waves – Don’t float through life!

Forsvaret trenger Luftforsvarets Musikkorps

Etter at regjeringen foreslo å legge ned to av fem militære musikkorps i langtidsplanen for forsvaret har støttespillerne for de nedleggingstruede korpsene kommet på banen. Først og fremst argumenteres det med hvilken betydning militærkorpsene har for lokalsamfunnene. Den er naturligvis stor, men hvorfor skal Forsvaret betale for musikk og annen kultur?

«Allerede i antikken forstod soldatene at det var viktig å ha lyd og musikk som kunne både formidle ordrer og motivere egne soldater. Samtidig kunne musikk også skremme og demoralisere fienden. Fra de fløytespillende hoplitene i gamle Hellas, via germanernes bronselurer, romerske basuner og middelalderens horn har vi i dag militærmusikk som har en rekke oppgaver.»  Dette kan vi lese på Forsvarets egne nettsider.

Musikken har først og fremst hatt en militær betydning. De fem profesjonelle militære musikkorpsene er altså ikke opprettet av hensyn til sin betydning for lokalsamfunnet.

For snart 200 år siden (1817-1818) ble fem militære musikkorps etablert, blant dem korpset som nå heter Luftforsvarets Musikkorps. Disse korps representerte på mange måter starten på den norske korpsbevegelsen. Forbindelsen mellom de militære korpsene og dagens skolekorps og voksenkorps er da også sterk. Det ser vi ikke minst hver 17.mai når korpsene marsjerer disiplinert i 17.maitoget. Tidspunktet for opprettelsen av de fem militærkorpsene kan også knyttes til 1814, norsk selvstendighet og utformingen av Norges grunnlov. Etter noen år med sviktende interesse opplever korpsbevegelsen nå en renessanse med sterkt økende engasjement.

Er det nå slik at militærmusikken har utspilt sin rolle? Absolutt ikke, mener jeg. Selv i en verden hvor forsvaret blir mer og mer teknologisk avansert og antall soldater går ned er menneskene viktigere enn noen gang. Krig og fred avgjøres av mennesker og kultur er viktig for mennesker.

Kultur dreier seg ikke minst om å utvikle og forsvare vår nasjonale identitet. Forsvaret har som hovedoppgave å sørge for at vi beholder vår frihet og dermed forsvarer vår kultur og identitet. Det er derfor vanskelig å se Forsvaret, kulturen og historien løsrevet fra hverandre. I tillegg til musikken er også forsvarets museer og minnesmerker sentrale deler av Forsvarets kulturvirksomhet.

Deltagelse i Forsvarets seremonier er en viktig oppgave for militærkorpsene, og selv om det ikke alltid synes så viktig i fredstid vet jeg med min bakgrunn i FN-styrkene i Libanon at dette er viktig både mens man er ute og ikke minst for at storsamfunnet kan vise sin takknemlighet til de som har deltatt i slike utenlandsoperasjoner. Kultur og musikk er viktig for samhold og moral.

Forsvarets musikk er også brukt som brobygger når Norge har deltatt i utenlandsoperasjoner, for eksempel i Afghanistan.

Når regjeringen har valgt å opprettholde tre profesjonelle korps som en del av Forsvaret må vi tro at regjeringen dermed har akseptert at kulturen er en viktig del av Forsvaret. Et alternativ kunne vært å overføre budsjettansvaret for de militære musikkorpsene til Kulturdepartementet, men dette ville skapt avstand mellom forsvaret og korpsene. Mens korpsene opprinnelig var lokalisert for å dekke hele landet ble Forsvarets musikk for noen år siden omorganisert slik at hver forsvarsgren fikk sitt eget korps. Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim har derfor ikke bare et ansvar for Trøndelag, men også for Luftforsvarets virksomhet i andre deler av landet.

På grunn av kjøpet av F-35-flyene er Luftforsvaret den forsvarsgrenen det satses mest på i årene som kommer. Likevel blir denne forsvarsgrenen nå den eneste som ikke får sitt eget korps.

Samtidig konsentreres Luftforsvarets virksomhet enda mer til Trøndelag med kampflybasen på Ørlandet, skolevirksomheten på Værnes og Luftkrigsskolen i Trondheim. Da virker det enda dårligere begrunnet at man legger ned Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim.

Derfor kommer mistanken m at dette ikke er en faglig vurdering, men en geografisk kabal som skal gå opp. Trøndelag kommer svært godt ut av forslaget til langtidsplan for forsvaret med hensyn til arbeidsplasser. Når regjeringen har behov for å kutte på enkelte områder for å frigjøre kapital til den storsatsingen som langtidsplanen innebærer har det kanskje vært enkelt å kutte et korps som ligger i en landsdel som har kommet godt ut av forslaget til langtidsplan.

Men faglig der det dårlig begrunnet å nedlegge et musikkorps som i fremtiden ville fått flere soldater å tjene. Samtidig blir det feil når mange, slik som Adresseavisen på lederplass, kun fokuserer på hva en nedleggelse betyr for det lokale kulturlivet. Vi skal beholde Luftforsvarets Musikkorps først og fremst fordi korpset er viktig for Forsvaret.

 

 

 

20/06/2016 Posted by | kultur, Nasjonal politikk, Uncategorized | | Legg igjen en kommentar